• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP15/POIIS/2019

25-04-2019

Dotyczy postępowania pn.: „WDROŻENIE INTELIGENTNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIAMI WOD – KAN WRAZ Z MODUŁAMI NA OBSZARZE AGLOMERACJI SŁUBICE”

Znak sprawy: ZP15/POIIS/2019 prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego zgodnie z § 6 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o.  w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

 

W związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym oceny oferty Wykonawcy UNISOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Pułaskiego 8 (Oferta nr 1 oceniona najwyżej), Zamawiający informuje, iż w trakcie oceny stwierdzono, że Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowania oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Tym samym wskazany Wykonawca uzyskał status zwycięskiego Wykonawcy, a jego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

Zgodnie z SIWZ IDW Zamawiający udostępnia na stronie internetowej informację o wyniku postępowania. Informacja znajduje się w załączniku. 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego