• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Przetarg na "Dostawę samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Słubice" - informacja z otwarcia ofert 

11-07-2019

Zapraszamy do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert, złożonych w przetargu na „Dostawę samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach realizowanego projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice", który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Działanie 2.3. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" - Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00 z dnia 8.09.2016 r.

Znak sprawy ZP16/POIIS/2019 prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego zgodnie z § 6 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

W przedmiotowym postepowaniu wpłynęła 1 oferta - więcej informacji znajdą Państwo w załączniku.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego