• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH

07-09-2018

TRYB WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Trybem wyłonienia Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu jest przetarg nieograniczony, na podstawie §6 „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych”. Podstawową wartość szacunkową zamówienia ustalono uwzględniając wartość nadzorowanych robót budowlanych w ramach zamówienia pn." "WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W SŁUBICACH" - przyjęto procent od wartości nadzorowanych robót budowlanych. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: 

  1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego (Rozdział 3 Prawa Budowlanego) dla zapewnienia jakości robót budowanych zgodnej z opisem przedmiotu wykonania oraz dotrzymania terminów pośrednich oraz terminu zakończenia robót budowlanych. Udokumentowanie wszystkich zrealizowanych procedur.
  2. Udzielenie gwarancji jakości na wykonane usługi nadzoru inwestorskiego - wsparcie merytoryczne Zamawiającego podczas corocznych przeglądów gwarancyjnych / technicznych oraz udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na dokumenty budowy nie wcześniej jednak niż do całkowitego rozliczenia końcowego inwestycji ze środków UE w zależności od tego co będzie późniejsze.

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU ORAZ WSKAZANIE OSOBY DO KONTAKTÓW
Termin składania ofert upływa w dniu 25 września 2018 o godz. 12.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach ul. Krótka 9, 69-100 Słubice, Parter - biuro Jednostki Realizującej Projekt z dopiskiem: "Oferta w  "Przetarg  nieograniczony - Projekt POIIS" , Znak sprawy nr ZP11/POIIS/2018  - nadzór oczyszczalnia" Nie otwierać przed terminem otwarcia  ofert. (i tu podać ostateczną datę i godzinę otwarcia). Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami, działającą w imieniu Zamawiającego – Zakład Usług Wodno–Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69 – 100 Słubice, w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, jest Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Dariusz Kuczyński e-mail: kontakt@zuws.pl. 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI I FORMIE WNIESIENIA WADIUM
Wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w następującej wysokości: Wadium: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku z niżej wymienionych orm: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089). Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 31 lipca 2018 roku do godziny 12:00.

RODO
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, dane przekazywane Zamawiającemu w zakresie danych osobowych potencjału kadrowego Wykonawcy podlegają ochronie i będą administrowane przez osoby/podmiot odpowiednio przeszkolony w stosowaniu i wdrażaniu przepisów "RODO", zgodnie z następującymi zasadami: Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyłącznie w celu przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Każda osoba której dotyczy ochrona danych osobowych, przekazanych w ramach niniejszej umowy, posiada prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących- na podstawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**- na podstawie art. 16 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO - na podstawie art. 18 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Osoba, której dotyczy ochrona danych osobowych, przekazanych w ramach niniejszej umowy, posiada natomiast prawa do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO- na podstawie art. 21 RODO.

                                                                                           

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego