• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Obowiązujące ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Słubice

Aktualizacja z dnia 12 lipca 2021 roku

Informujemy, że ZUWŚ Sp. z o.o. jest w trakcie procedury uzgadniania z organem regulacyjnym, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z tym od dnia 12 lipca 2021 roku do czasu wprowadzenia nowej taryfy lub taryfy tymczasowej w Spółce obowiązują dotychczasowe stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 24 g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.) dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy lub taryfy tymczasowej.

O wejściu w życie nowej taryfy lub taryfy tymczasowej będziemy Państwa niezwłocznie informować.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach informuje o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które po ustaleniu przez Spółkę i zatwierdzeniu przez organ regulacyjny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją z dnia 5 czerwca 2018 roku, znak: WR.RET.070.260.2018.PK będą obowiązywać na terenie gminy Słubice przez okres 3 lat. 

Stosownie do art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 27 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. z 2018r., Dz. U. poz. 1152) nowe taryfy wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji w BIP PGW Wody Polskie, to jest w dniu 12 lipca 2018 roku

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

od 12.07.2018 do 11.07.2019

cena netto

od 12.07.2019 do 11.07.2020

cena netto 

od 12.07.2020 do 11.07.2021

cena netto 

gospodarstwa domowe [ zł]

GW- rozliczanie na podstawie wodomierza głównego

- cena wody (zł/m³)

3,83

3,94

4,11

GWL3 - rozliczanie na podstawie wodomierza dodatkowego  - (wodomierze w budynkach wielolokalowych) w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym

- cena wody (zł/m³)

3,83

3,94

4,11

- stawka opłaty abonamentowej

8,36

8,55

8,75

GWL1 - rozliczanie na podstawie wodomierza dodatkowego  - (wodomierze w budynkach wielolokalowych) w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

- cena wody (zł/m³)

3,83

3,94

4,11

- stawka opłaty abonamentowej

2,79

2,85

2,92

GWP3 - rozliczanie na podstawie wodomierza dodatkowego  - (wodomierze do celów gospodarczych - woda bezpowrotnie zużyta) w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym

- cena wody (zł/m³)

3,83

3,94

4,11

- stawka opłaty abonamentowej

5,76

5,89

6,03

GWP1 - rozliczanie na podstawie wodomierza dodatkowego  - (wodomierze do celów gospodarczych - woda bezpowrotnie zużyta) w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

- cena wody (zł/m³)

3,83

3,94

4,11

- stawka opłaty abonamentowej

1,92

1,96

2,01

cele spożywcze [zł]

SW - rozliczanie na podstawie wodomierza głównego

- cena wody (zł/m³)

3,88

3,99

4,16

SWL3 - rozliczanie na podstawie wodomierza dodatkowego a - (wodomierze w budynkach wielolokalowych) w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym

- cena wody (zł/m³)

3,88

3,99

4,16

- stawka opłaty abonamentowej

8,36

8,55

8,75

SWL1 - rozliczanie na podstawie wodomierza dodatkowego  - (wodomierze w budynkach wielolokalowych) w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

- cena wody (zł/m³)

3,88

3,99

4,16

- stawka opłaty abonamentowej

2,79

2,85

2,92

SWP3 - rozliczanie na podstawie wodomierza dodatkowego  - (wodomierze do celów gospodarczych - woda bezpowrotnie zużyta) w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym

- cena wody (zł/m³)

3,88

3,99

4,16

- stawka opłaty abonamentowej

5,76

5,89

6,03

SWP1 - rozliczanie na podstawie wodomierza dodatkowego  - (wodomierze do celów gospodarczych - woda bezpowrotnie zużyta) w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

- cena wody (zł/m³)

3,88

3,99

4,16

- stawka opłaty abonamentowej

1,92

1,96

2,01

pozostałe cele [zł]

PW - rozliczanie na podstawie wodomierza głównego

- cena wody (zł/m³)

3,86

3,97

4,14

PWL3 - rozliczanie na podstawie wodomierza dodatkowego  - (wodomierze w budynkach wielolokalowych) w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym

- cena wody (zł/m³)

3,86

3,97

4,14

- stawka opłaty abonamentowej

8,36

8,55

8,75

PWL1 - rozliczanie na podstawie wodomierza dodatkowego  - (wodomierze w budynkach wielolokalowych) w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

- cena wody (zł/m³)

3,86

3,97

4,14

- stawka opłaty abonamentowej

2,79

2,85

2,92

PWP3 - rozliczanie na podstawie wodomierza dodatkowego  - (wodomierze do celów gospodarczych - woda bezpowrotnie zużyta) w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym

- cena wody (zł/m³)

3,86

3,97

4,14

- stawka opłaty abonamentowej

5,76

5,89

6,03

PWP1 - rozliczanie na podstawie wodomierza dodatkowego  - (wodomierze do celów gospodarczych - woda bezpowrotnie zużyta) w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

- cena wody (zł/m³)

3,86

3,97

4,14

- stawka opłaty abonamentowej

1,92

1,96

2,01

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Stawka opłaty za odprowadzanie i unieszkodliwianie 1 m3 ścieków na oczyszczalni ścieków w Słubicach – Słubice, Kunowice, Golice:

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen stawek  Od 12.07.2018 do 11.07.2019 Od 12.07.2019 do 11.07.2020 Od 12.07.2020 do 11.07.2021
Wszyscy odbiorcy  Cena usługi odprowadzania ścieków  5,16 zł netto  5,82 zł netto  6,74 zł netto 

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Stawka ​​za odprowadzanie i unieszkodliwianie 1 m3 ścieków na oczyszczalni ścieków Terminal Świecko:

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen stawek  Od 12.07.2018 do 11.07.2019 Od 12.07.2019 do 11.07.2020 Od 12.07.2020 do 11.07.2021
Wszyscy odbiorcy  Cena usługi odprowadzania ścieków  24,32 zł netto  24,51 zł netto  24,69 zł netto 

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

Stawkę tej opłaty stosuje się wyłącznie dla ścieków przemysłowych, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, zawierających stężenia zanieczyszczeń w wielkości przekraczającej wartości dopuszczalne przedstawione w poniższej tabeli - dla chociażby jednego z ujętych w tabeli wskaźników zanieczyszczeń.

  1. W przypadku określenia dla danego odbiorcy usług w pozwoleniu wodno – prawnym na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,  parametrów ścieków wprowadzanych do kanalizacji ZUWŚ, uznaje się za dopuszczalne parametry określone w decyzji administracyjnej (pozwoleniu wodno – prawnym), w  zakresie określonym w tym pozwoleniu o ile parametry te nie są wyższe, niż określone w załączonej tabeli. Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń nieokreślone w pozwoleniu wodno – prawnym będą spełniały wymogi określone w tabeli.
  2. W przypadku, gdy dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń określone w pozwoleniu wodno – prawnym na wprowadzanie ścieków do kanalizacji spółki byłyby wyższe niż określone w poniższej tabeli, za dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń, wprowadzane do kanalizacji ZUWŚ przyjmuje się wartości wskaźników określone w tabeli.
  3. Dla odbiorców usług, którzy nie są zobowiązani do uzyskania pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzanie ścieków do kanalizacji spółki dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określono w tabeli.

l.p.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jednostka

Wartość dopuszczalna

1

Temperatura

oC

35,0

2

Odczyn pH

-

6,5 - 9,5

3

Zawiesina ogólna

mg/l

250,0

4

ChZT

mg O2/l

1000,0

5

BZT5

mg O2/l

500,0

6

Fosfor ogólny

mg P/l

10,0

7

Azot amonowy

mgNNH4/l

100,0

8

Azot azotynowy

mgNNO2/l

10,0

9

Węglowodory ropopochodne

mg/l

15,0

10

Chlorki

mgCL/l

1000,0

11

 

Siarczany

mgSO4/l

500,0

12

 

Węglowodory ropopochodne

mg/l

15

13

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

100

Przedstawione w powyższej tabeli parametry i ich wartości graniczne zostały określone na podstawie analizy wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych, przy założeniu zachowania zasad ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych.

Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych nalicza się wg następujących zasad:

  • Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków przeprowadzanych w akredytowanym laboratorium, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym, wskazanym w umowie lub pozwoleniu wodnoprawnym  na odprowadzanie ścieków, w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy odpowiedniego Rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. O wynikach kontroli Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach informuje Odbiorcę usług w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
  • Ilość ścieków z przekroczeniami będzie określana jako różnica pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego i/lub wodomierzy mierzących wodę bezpowrotnie zużytą lub urządzenia pomiarowego z dnia, w którym stwierdzono przekroczenia parametrów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz z dnia, w którym przekroczenie ustało.
  • Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń   kanalizacyjnych lub dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez Odbiorcę usług laboratorium , posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie - pod warunkiem dokonania odczytu wskazań wodomierzy lub urządzeń pomiarowych przez pracowników Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach w chwili pobrania w/w próbki ścieku,
  • Opłatę ustala się poprzez przemnożenie ilości ścieków z przekroczeniami, ustalonej wg powyższych zasad oraz jednostkowej stawki opłaty za przekroczenie,
  • Jednostkową stawkę opłaty za przekroczenie wylicza się wg poniższego wzoru: Op = ct * (sp - sg)/sg  [zł/m³]; gdzie Op - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie [zł/m³]; ct - aktualna stawka opłaty za 1 m³ odprowadzanych ścieków dla określonej grupy taryfowej [zł/m³]; sp - stężenie danego zanieczyszczenia w badanej próbce odprowadzanych ścieków [mg/l]; sg - wartość dopuszczalna  danego zanieczyszczenia w odprowadzanych ściekach [mg/l]; uwaga - w przypadku jednoczesnego przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń dla dwóch lub większej ilości wskaźników zanieczyszczeń, do ustalenia wysokości opłaty przyjmuje się wskaźnik, dla którego wyliczona wartość opłaty jest najwyższa,
  • Do opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego